جلسه قرارداد خط startup تن ماهی هلدینگ UNIFOD

جلسه قرارداد خط startup تن ماهی هلدینگ UNIFOD

جلسه قرارداد خط startup تن ماهی هلدینگ یوونی فود، شرکت سیداش، ترکیه

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیبارگیری ماشین آلات شرکت بهین دام