صرف ناهار در کنار مدیران مجموعه کارخانجات یونی فود ترکیه

صرف ناهار در کنار مدیران مجموعه کارخانجات یونی فود ترکیه

اندکی استراحت و صرف ناهار در کنار مدیران مجموعه کارخانجات یونی فود ترکیه

بعدیساخت اولین دستگاه اسلایسر ورقه ای
قبلیدعوت وزارت ماهیگیری کنیا از شرکت ابزار بسته بندی خراسان